פָאדֶל עַלִי

המְשוֹרֵר פאדֶל עַלי, נוֹלַד בִּפְקיעין שבַּגָליל העֶליוֹן.  כַּיוֹם הוא חַי בְּחֵיפָה ועוֹבֵד מִטַעַם עירִייַת חֵיפָה עִם יַלדֵי רְחוֹב, וכוֹתֵב שירה לִילָדים וְלִמבוּגָרים.

שירָתוֹ של פאדֶל לִילדים מְתָאֶרֶת בִּרגישוּת רַבָּה אֶת עוֹלָמם עתִיר הדִמיוֹן. כּתיבָתוֹ מְבַטֵאת מְסָרים של עֶרכֵי תַרבּוּת וחֶברָה.

לִסְפָריו של פאדֶל עַלי מָקום חשוּב בְּסִפרוּת היְלָדים של כּל העוֹלם הערָבי, והוא אף זָכָה בִּפְרָסים סִפרוּתִיִים.