נָתָן אַלתֶרמַן

(1970 – 1910)

נָתָן אַלתֶרמַן, מִגדוֹלֵי המשוררים העִבריים, נוֹלד בוַורשָה שבּפּוֹלין, ובגיל 15 עלה עם מִשפַּחתו לאֶרץ ישראל. הם הִתיַישבו בתֵל-אָביב, ואַלתֶרמַן לָמד בגימנַסיה הֶרצליָה. הוא כָּתב אֵינספוֹר שירים וכן מַחֲזוֹת, סִפרֵי פּרוֹזה וּפִזמונים, התופסים מקום חשוּב בַּתַרבּוּת הישׂרְאֵלית.

יצירתו של אלתרמן לילדים מיוֹעֶדת למבוּגרים לא פָּחות מאשר לילדים.

סוג תצוגה
מיין לפי
מציג יצירות בעמוד